Obchodní podmínky a reklamační řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.messyplay.cz

 

provozované společností

MessyPlay s.r.o.,

společnost se sídlem Ladova 2043/5, Nové Město, 128 00 Praha 2

vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 371716, identifikační číslo: 17437652 (dále jen „Messyplay.cz“ nebo „Prodávající“)

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Kontaktní adresa: MessyPlay s.r.o. Ladova 2043/5 128 00 Praha 2

Kontaktní email: info@messyplay.cz

Kontaktni telefon: +420 605 168 958

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě

MessyPlay“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.messyplay.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“ nebo „webová stránka“) provozovaném Prodávajícím.

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. akceptovaná/zpracovaná objednávka bude Kupujícímu zaslána e-mailem bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo bude přiložena ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované

zobrazení.

  1. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 7 – Odstoupení od kupní smlouvy.
  3. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

 1. VYMEZENÍ POJMŮ

Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Uživatel“ je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

Zboží jsou předměty, služby, digitální obsah a další zboží blíže specifikované na webovém rozhraní.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu nebo při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné využití uživatelského účtu třetími osobami.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy ho Kupující déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. OBJEDNÁVKA
  1. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, Kupující provádí objednávání zboží:
 1. bez registrace, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře či jinak);
 2. s registrací, tj. prostřednictvím webového rozhraní ze svého uživatelského účtu;
 3. prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího (pakliže tuto formou objednávky Prodávající výslovně odsouhlasí); nebo
 4. prostřednictvím telefonické objednávky na Kontaktním telefonu Prodávajícího (pakliže tuto formou objednávky Prodávající výslovně odsouhlasí).
  1. Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
  2. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují náklady na balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu (dále jen „náklady dodání“). Informace o nákladech dodání obsahuje webové rozhraní a Kupující možnost se s nimi seznámit před podáním závazné objednávky. Ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve webovém rozhraní uvedeno výslovně jinak).
  3. Ceny prezentovaného zboží a náklady dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Případné slevy poskytnuté Podávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.
  4. Prezentace a vyobrazení zboží umístěné na webových stránkách je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Produkty mohou mít odlišné balení a barevnou úpravu dle aktuálně vyráběného sortimentu. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob, do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní, do odvolání nabídky nebo do její aktualizace.
  5. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci), který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu platby, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje Kupujícího.
  6. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko

Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě rozporů přednost adresa v objednávce; dále jen elektronická adresa Kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.

  1. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně, faxem či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost Kupujícím na výzvu potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o Kupujícím, je Prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
  2. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: (i) Prodávající Zboží již nevyrábí, nedodává nebo Zboží není skladem (ii) výrazným způsobem se změnila cena Zboží a Kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje, (iii) objednávka není Kupujícím uhrazena do 21 dnů od její ho přijetí, nebo (iv) Zboží je na webovém rozhraní chybně nabízeno v důsledku technické či administrativní chyby. Prodávající Kupujícího o takové situaci bude informovat. V případě, že Kupující již zaplatil za zrušenou objednávku, budou mu peníze za zrušenou objednávku (nebo její zrušenou část) vráceny.
  3. Kupující může zrušit objednávku dosud nepotvrzenou/nezpracovávanou Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté/zpracovávané Prodávajícím jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

 

 1. KUPNÍ SMLOUVA
  1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením potvrzení Kupujícímu o zpracování nebo dokončení objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je zasláno Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody zúčastněných stran nebo na základě zákonných důvodů.
  2. Na dárky, které jsou poskytovány Prodávajícím zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové Zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací

podmínkou, že byl-li dárek poskytnout v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, je Kupující povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím Prodávajícímu.

  1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  2. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy, náklady při tom vzniklé Kupujícímu s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
  3. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v objednávce.
  4. V případě, že došlo ke zjevné technické či administrativní chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za takovou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.
  5. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se změnou ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
  6. V případě poskytování služby Prodávajícím má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy (za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách) pouze před započetím poskytování služby. Započetím poskytování služby Kupující souhlasí s jejím poskytnutím a v takovém případě nemá právo na odstoupení od slmouvy.
  7. V případě digitálního obsahu má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy (za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách) pouze před jeho dodáním.
  8. Možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím za individuálně sjednaných podmínek je zachována.

 

 1. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
  1. Společně s cenou Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady dodání, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní, v objednávce a v jejím přijetí (cena Zboží a náklady dodání dále jen „kupní cena“, není-li uvedeno výslovně jinak).
  2. Kupující možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu:
 1. bezhotovostně předem převodem na účet Prodávajícího č. 2801159774/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen účet Prodávajícího“). Zboží bude vyexpedováno na základě připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.
 2. v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Ladova 2043/5, Praha 2, 128 00, a to v předem domluvený termín
 3. v případech  výslovně  odsouhlasených  Prodávajícím,  bezhotovostně  na  účet

Prodávajícího po dodání zboží na základě faktury

  1. Způsob platby uvede Kupující v objednávce.
  2. Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.
  3. Úhrada kupní ceny je možná v českých korunách (Kč).
  4. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000,- Kč) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).
  5. V případě  bezhotovostní  platby  je  kupující  povinen  uhrazovat  kupní  cenu  společně s uvedením variabilního symbolu platby, závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  6. V případě úhrady kupní ceny po dodání Zboží na základě faktury je kupní cena splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není stanoveno po dohodě jinak.
  7. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.
  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího do 15 dnů od převzetí zboží.
  9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  10. Zboží, které je skladem, Prodávající expeduje zpravidla do 5 pracovních dnů od úhrady kupní cenz, případně od přijetí objednávky (dle uvážení Prodávajícího).
  11. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O takovém datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání či expedici) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vůči Prodávajícímu vyrovnány veškeré závazky splatné ke dni vystavení objednávky, Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu příslušná částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky Prodávajícímu poukázány k úhradě kupní ceny, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
  12. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

3.15. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 • V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
 • Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí zásilky je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Podpisem dodacího listu nebo převzetím zásilky Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.
 • Dodání digitálního obsahu se rozumí (i) zpřístupnění digitálního obsahu na webovém rozhraní,
 • (ii) umožnění přehrání, náhledu či vytištění digitálního obsahu, (iii) umožnění přístupu k digitálnímu obsahu nebo jeho uložení na nosič Kupujícího (iv) jiné zpřístupnění digitálního obsahu Kupujícímu.

   1. Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího nebo jeho obchodních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
   2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé kupní ceny (tj. včetně nákladů dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).
   3. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží (jakož i případné doklady, které se k němu vztahují) a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo/licenci v souladu

  s kupní smlouvou a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

   1. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí a nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.
   2. Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu po úplné úhradě celkové kupní ceny.
   3. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci, nebo pokud věc Kupující nepřevezme, ačkoli mu s ní Prodávající umožnil nakládat. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením Kupujícího s převzetím věci vzniká Prodávajícímu právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

   

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
   1. Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci 7.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, Kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující využít pro oznámení odstoupení od smlouvy formulář poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího
   2. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu
  3. o dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Kupující porušil jejich původní obal
  6. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od

  smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

   1. Kupující, který není spotřebitelem, není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
   2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odstavce 7.1 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího do 5 (pěti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.
   3. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet nebo osobní převzetí hotovosti). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.
   4. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odstavce 7.4 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
   5. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, nebo (iii) zasláním na Kupujícím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny, s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.
   6. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
   7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
   8. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit cenu zboží a náklady na jeho dodání.
   9. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.
   10. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní

  ceny, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

   

  1. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
   1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
   2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   1. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.
   2. Ustanovení uvedená v odstavci 8.2 a 8.3 obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil
   3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
   4. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
   5. Reklamační řád

   

    1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
    2. U zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku podle věty první v délce 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí zboží, pokud není stanoveno jinak.
    3. Není-li Kupující spotřebitelem, činí doba podle předchozího článku 12 (dvanáct) měsíců

  od převzetí zboží Kupujícím.

    1. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle odstavce 8.7.2 a 8.7.3 vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
    2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
    3. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
    4. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího.
    5. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu.
    6. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

  a) Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.

 • Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní.
 • Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě), do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
 • Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.
 • Pokud mezi Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 •  

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu („Ochrana osobních údajů“) umístěném na webovém rozhraní.
   2. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího, tento souhlas může Kupující kdykoli odvolat, bližší informace jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu („Ochrana osobních údajů“) umístěném na webové stránce.

   

  1. DORUČOVÁNÍ
   1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé

  smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

   1. Zpráva je doručena:
  1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde- li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

   

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
   2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
   3. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
   4. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k odeslání objednávkz a k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.
   5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí

  i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své Kontaktní emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

   1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
   2. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
   3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
   4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
   5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový reklamační formulář, které jsou umístěny na webových stránkách.
   6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26.7.2023 a jsou k dispozici u Prodávajícího a na webových stránkách.